człowieczka

49 tekstów – auto­rem jest człowie­czka.

Wyob­raź so­bie umiera­nie będąc Leonar­dem da Vinci. 

myśl • 21 kwietnia 2011, 23:45

Nie gram w życie na kodach. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 kwietnia 2011, 11:17

Szu­kając bur­sztynów na plaży, często cho­wamy do kie­sze­ni oszli­fowa­ny przez morze, odłamek szkla­nej bu­tel­ki. Jak często zdarza nam się włożyć do kie­sze­ni ka­wałek szkła, nie do­wiadując się o tym nig­dy w życiu? Jak często ro­bimy coś nieświado­mie? I czy ma to na nasze życie większy wpływ niż przypuszczamy? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 24 marca 2011, 10:20

Jeżeli nie ma­my opar­cia w ludziach, do których zos­ta­liśmy przy­pisa­ni, nie sta­raj­my się na siłę te­go zmienić. Od­najdźmy je w kimś innym. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 1 marca 2011, 15:32

Czar­ne, białe.
Białe, czarne.
Słod­kie, kwaśne.
Kwaśne, słodkie.
Głośne, ciche.
Ciche, głośne.
Przy­jem­ne, nieprzyjemne.
Niep­rzy­jem­ne, przyjemne.
Dob­re, złe.
Złe, dobre.
Nie, tak.
Tak, nie.
Białe, czarne.
Czar­ne, białe.
Kwaśne, słodkie.
Słod­kie, kwaśne.
Ciche, głośne.
Głośne, ciche.
Niemiłe, miłe.
Miłe, niemiłe.
Tak, nie.
Nie, tak.
Miłość.
Białe, czarne.
Słod­kie, kwaśne.
Głośne, ciche.
Przy­jem­ne, nieprzyjemne.
Dob­re, złe.
Tak, nie.
Białe, czarne.
Słod­kie, kwaśne.
Głośne, ciche.
Przy­jem­ne, nieprzyjemne.
Dob­re, złe.
Tak, nie.
Białe, czarne.
Słod­kie, kwaśne.
Głośne, ciche.
Przy­jem­ne, nieprzyjemne.
Dob­re, złe.
Tak, nie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2009, 22:17

Niemożli­we, że widzę.
Niemożli­we, że słyszę.
Niemożli­we, że czuję.
Niemożli­we ...
Za­mykam oczy,
zakładam kla­merkę na nos,
za­tykam uszy.
Na­dal jestem.
To nie to sa­mo jes­tem, co przedtem.
Obłęd.
Wyob­rażam sobie...
A gdy­bym nie mogła wyobrazić?
Nie byłoby we mnie niczego.
Pa­miętać chcę, te [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 16 września 2009, 20:17

Jeśli
cze­kając na zabawienie,
osiwiejesz,
można Cię naz­wać szczęśli­wym w nieszczęściu. 

myśl

I jak zos­tała bez oso­by, która by ją przy­tulała, całowała, trzy­mała za rękę i szep­tała do ucha, poz­nała wszys­tkie swo­je słabości. 

myśl
zebrała 2 fiszki

W życiu trze­ba być sza­lonym, mogą brać Cię za dzi­waka, ale jeśli dob­rze się z tym czu­jesz, bądź nim, bo z od­ro­biną tej dzi­wacznej ener­gii jes­teś w sta­nie zdo­być wszys­tko. Nig­dy nie będziesz przegranym. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Mężczyz­na ja­ko par­tner, po­winien być dla ko­biety kochan­kiem, jak i zarówno przyjacielem. 

myśl
zebrała 5 fiszek
człowieczka

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność